ثبت خلیج فارس در وایپو سمبلیک و تبلیغاتی است ...

کانال خبری پارسینه

ثبت خلیج فارس در "وایپو" سمبلیک و تبلیغاتی است

مدیر مرکز مطالعات خلیج فارس با اشاره به موضوع ثبت نام خلیج فارس در سازمان جهانی مالکیت معنوی(وایپو) گفت:
🔹این موضوع بیشتر جنبه سمبلیک دارد و اینگونه نیست که از این پس همه کشورها ملزم به استفاده از نام خلیج فارس باشند.

تاریخ : 1397/08/24

ثبت خلیج فارس در "وایپو" سمبلیک و تبلیغاتی است مدیر مرکز مطالعات خلیج فارس با اشاره به موضوع ثبت نام خلیج فارس در سازمان جهانی مالکیت معنوی(وایپو) گفت: 🔹این موضوع بیشتر جنبه سمبلیک دارد و اینگونه نیست که از این پس همه کشورها ملزم به استفاده از نام خلیج فارس باشند.